Je bekijkt nu Komen er zonneparken in Hoge Hexel?

Komen er zonneparken in Hoge Hexel?

Komen er zonneparken in Hoge Hexel?

Deze vraag stond centraal tijdens de informatieavond op 16 januari in het Kulturhus. Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter wil op geschikte locaties in onze gemeente zonneparken bouwen. De informatieavond was bedoeld om inwoners van Hoge Hexel hierover te informeren en na te gaan wat men er van vindt.

De gemeente wil dat in 2024 20% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Als het lukt om op de helft van onze daken en op 200 bedrijfsdaken zonnepanelen te leggen zorgt dat voor een bijdrage van slechts 5%. Adviesbureau Energywatch liet zien dat er grootschalige opwek door windmolens of zonneparken nodig is om de 20% te halen. Omdat onze politiek voorlopig geen windmolens wil moeten er 10 zonneparken komen.

Uit een enquête na afloop bleek dat vrijwel alle aanwezigen de komst van een zonnepark in Hoge Hexel niet afwijzen. Wel moet er gekeken worden naar geschikte locaties en een goede landschappelijke inpassing. De 10 zonneparken moeten wel over het hele grondgebied van de gemeente gespreid worden. Ook is men algemeen van mening dat er op zoveel mogelijk daken zonnepanelen moeten komen.

De stichting heeft na Enter nu ook bewoners in Hoge Hexel benaderd met de vraag of zij een perceel beschikbaar willen stellen voor de bouw van een zonnepark. Drie grondeigenaren hebben hier positief op gereageerd. Met hen zijn oriënterende gesprekken gevoerd waaruit blijkt dat zij wel met de stichting in zee willen. Zij geven de voorkeur aan de stichting boven een commerciële projectontwikkelaar omdat de stichting geen winstoogmerk heeft en streeft naar zoveel mogelijk lokaal rendement.

De stichting onderzoekt op dit moment of er op deze percelen een zonnepark gebouwd kan worden. Belangrijke vraag hierbij is waar de parken op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. Dit is een grote kostenpost die bepalend is of een project rendabel is.

Elektriciteitsnet heeft te weinig capaciteit

Uit informatie van Enexis blijkt dat er onvoldoende capaciteit is om geplande zonneparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit speelt vooral in de buitengebieden. Hier is weinig infrastructuur aanwezig omdat de energievraag er altijd laag is geweest. Het zijn nu juist deze gebieden waar windmolens en zonneparken moeten komen. Daar is het hoog- en middenspanningsnet niet op ingericht.

De stichting heeft dit bij de gemeente en de provincie gesignaleerd. Overheden moeten er bij de netbeheerders op aandringen dat zij de capaciteit van het elektriciteitsnet op korte termijn uitbreiden. Anders komt er van onze mooie duurzaamheidsdoelstellingen niets terecht.